Privacy Policy

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
İÇİNDEKİLER
1. AMAÇ
2. KAPSAM
3. TANIM VE KISALTMALAR.
4. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER.
4.1. Aydınlatma Yükümlülüğümüz.
4.2. Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğümüz.
5. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
5.1. Kişisel Veriler
5.2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler
5.3. Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler
6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
6.1. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz.
6.1.1. Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme.
6.1.2. Kişisel Verilerin Doğruluğunu Ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama.
6.1.3. Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlarla İşleme.
6.1.4. Kişisel Verilerin İşlendikli Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olması

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
6.1.5. Kişisel Verilerin Kanuni Düzenlemelerde Öngörülen Veya Meşru
Menfaatlerimizin Gerektirdiği Süreler Boyunca Saklanması
6.2. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız.
6.3. Kişisel Verilerin Ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
6.3.1. Kişisel Verilerin Açık Rıza Alınması Yoluyla İşlenmesi
6.3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller
6.3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
6.4. İnternet Sitelerimizde Yer Alan Çerezler Üzerinden Toplanan Kişisel
Verilerin İşlenmesi
6.5. Kablosuz Ağa Erişim Kapsamında Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi
6.6. İnsan Kaynakları Ve İstihdam Amaçlarıyla Toplanan Kişisel Verilerin
İşlenmesi
6.7. Genel Güvenliğin Sağlanması Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi
7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
7.1. Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarımı
7.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı
7.3. Şirket Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler
7.4. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak Aktarılmasını Sağlamak İçin
Aldığımız Tedbirler
7.4.1. Teknik Tedbirler
7.4.2. İdari Tedbirler

8. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
8.1. Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin
Gerekli Olan Süre Kadar Saklanması
8.2. Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Aldığımız Tedbirler
8.2.1. Teknik Tedbirler
8.2.2. İdari Tedbirler
9. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE
GETİRİLMESİ
10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
10.1. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz.
10.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesini Önlemek İçin
Aldığımız Tedbirler
10.3. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Olarak Erişilmesini Engellemek İçin
Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler
10.4. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İfşası Durumunda Aldığımız
Tedbirler
11. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
11.1. Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması
11.2. Başvurunun Değerlendirilmesi
11.2.1. Başvurunun Cevaplandırılma Süresi
11.2.2. Başvuruyu Reddetme Hakkımız.
11.2.3. Başvurunun Değerlendirilme Ve Cevaplanma Usulü
11.2.4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikayet Hakkı

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
12. POLİTİKA’NIN YAYIMLANMASI VE SAKLANMASI
13. GÜNCELLEME SIKLIĞI
14. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
1. AMAÇ
MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (“Şirket”) olarak; çalışanlarımız, iş
bağlantılarımız, müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız ve sair
üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan
haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi
işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanmasının sağlanması önceliğimizi teşkil etmektedir.
Bu nedenle, çalışanlarımız, iş bağlantılarımız, müşterilerimiz, çalışan adaylarımız,
ziyaretçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız ve sair üçüncü kişilerin faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz
kişisel verilere ilişkin işlemeleri Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na
(“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.
Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin
gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibini teşkil etmektedir. Bu
sebeple, kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması,
haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmeye özen göstermekteyiz.
İşbu Politika, Şirketimiz faaliyetleri sırasında toplanan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler
çerçevesinde işlenmesine (örneğin toplanması, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale
getirilmesine) dair izlediğimiz yöntemleri ve ilkeleri düzenlemektedir.

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
2. KAPSAM
Çalışanlarımıza, iş bağlantılarımıza, müşterilerimize, çalışan adaylarımıza, ziyaretçilerimize,
hizmet sağlayıcılarımıza ve sair üçüncü kişilerin ait kişisel veriler dahil olmak üzere Şirketimiz
tarafından işlenen tüm kişisel veriler işbu Politika’nın kapsamındadır. Politikamız, Şirket bünyesindeki kişisel verilerle alakalı bütün işleme faaliyetleri için
uygulanmakta olup, KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuat gözetilerek ele alınmış ve
hazırlanmıştır. Bu politika, Şirket tarafından, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik
yürütülen faaliyetlerde, ilgili detaylı veri prosedürleri ile birlikte uygulanmaktadır.
3. TANIM VE KISALTMALAR
Bu bölümde Politika’da geçen teknik ve hukuki kavramlar kısaca açıklanmaktadır. Buna göre;
TANIM AÇIKLAMA
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza.
Alıcı Grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi
kategorisi.
Anonim Hale
Getirme
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli
veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan Şirket personeli
Elektronik Ortam Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği,
değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
Elektronik Olmayan
Ortam
Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.
Hizmet Sağlayıcı Belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu
olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde
veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri
işleyen kişiler.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemi.
Kanun 7/4/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Karartma Kişisel verilerin bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle
ilişkilendirilmeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması ve buzlanması
gibi işlemler.
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin
bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Veri İşleme
Envanteri
Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları
kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki
sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla
ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için
gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı
öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri
açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kişisel Verilerin
İşlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi,
yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir
hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
Kişisel Veri Saklama
ve İmha Politikası
Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami
süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için
dayanak yaptıkları politikayı.
Kişisel Verilerin
Anonim Hale
Getirilmesi
Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya
belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini.
Kişisel Verilerin
Silinmesi
Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin ilgili
kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale
getirilmesini.
Kişisel Verilerin Yok
Edilmesi
Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez
ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini.
Özel Nitelikli Kişisel
Veri
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik veriler.
Periyodik imha Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan
kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve
tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim
hale getirme işlemini.
Politika Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel
verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel
kişi.
Veri Sorumluları
Sicil Bilgi
Sistemi(VERBİS)
Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde
kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan
ve yönetilen bilişim sistemi.

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
Yönetmelik 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe
giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
Hakkında Yönetmeliği.
4. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamındaki hukuki
yükümlülüklerimiz aşağıda sıralanmaktadır:
4.1. Aydınlatma Yükümlülüğümüz
Veri sahipleri, kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi öncesinde aydınlatılmalıdır. Verilerin
toplanması öncesinde hak sahipleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmelidir:
• Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
• Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
• İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
• Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi ve
• Kişisel verisi işlenen kişinin KVKK madde 11 uyarınca hakları
Şirket olarak, kamuoyuna açık olan işbu Politika’nın anlaşılır ve kolay erişilebilir olmasına özen göstermekteyiz.

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.Ş.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
4.2. Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğümüz
Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta
öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan
tedbirler işbu Politika’nın Kişisel Verilerin Güvenliği bölümünde detaylandırılmaktadır.
5. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
5.1. Kişisel Veriler
Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek
kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika
tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.
5.2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile
kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.
5.3. Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler
Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI 1. Kimlik Bilgileri 2. İletişim Bilgileri 3. Finans Veriler 4. Özlük Verileri 5. Hukuki İşlem 6. Müşteri İşlem 7. Fiziksel Mekan Güvenliğine Dair Veriler 8. Görsel ve İşitsel Veriler 9. Mesleki Bilgi 10. Sağlık Bilgisi 11. Diğer Veriler
6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
6.1. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz
Bu Politika, Şirketimizin KVKK ve ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları somut
olarak nasıl uygulayacaklarına ilişkin yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Şirketimiz, bu Politikayı
rehber edinerek kendi bünyesinde gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetlerini analiz edecek, bu Politikaya uyum için gerekli aksiyonları belirleyecek ve her türlü teknik ve idari önlemi alacaktır.
Belirlenen aksiyonlar hayata geçirildikten sonra iç denetim mekanizmaları işletilerek Politikaya
uygunluğun devamlılığı sağlanacaktır.

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
KVKK’ya uyumluluğun sağlanması için Şirketimiz tarafından kişisel veriler mevzuatta öngörülen
genel ilke ve hükümlere uygun olarak işlenmelidir. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından tüm kişisel veri
işleme faaliyetlerinde dikkate alınması gereken ilke ve şartlar bu bölümde ele alınmaktadır;
6.1.1. Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme
Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf yöntemlerle ve aydınlatma yükümlülüğümüz
çerçevesinde işlemekteyiz. Bu kapsamda, Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık ve gereklilik prensiplerini uygulamaya koyarak sadece gerektiği kadar kişisel veriyi, veri işleme amaçlarına
uygun düşecek seviyede işlemektedir.
6.1.2. Kişisel Verilerin Doğruluğunu Ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri almaktayız. İlgili kişiye de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları
düzeltmesi için başvuruda bulunma olanağı sunmaktayız.
6.1.3. Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlarla İşleme
Şirket olarak, kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve hayatın olağan
akışı çerçevesindeki faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde
işlemekteyiz.
6.1.4. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olması

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak
işlemekteyiz.
İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden
kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte
veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.
6.1.5. Kişisel Verilerin Kanuni Düzenlemelerde Öngörülen Veya Meşru Menfaatlerimizin
Gerektirdiği Süreler Boyunca Saklanması
Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.
Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması
durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine
ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika’nın ilgili maddesinde detaylandırılmaktadır.
6.2. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız
Şirket olarak kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlarla işlemekteyiz:
• Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri
memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin
iyileştirilmesinin sağlanması,
• Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve Personellere eğitim verilmesi,

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla,
• Şirket Personelleri satış performanslarının takibi ve raporlanması,
• Personellere masraf ödemelerinin yapılması,
• Personel verilerinin girilerek personel sayfasının oluşturulması, mevcut verilerin güncellenmesi,
• Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan personelin araba kullanmaya ehil
olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi,
• Kartvizit basımının sağlanması,
• Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili Personele iletilmesinin sağlanması,
• Personellerin güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi,
• Personellerin işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına
alınması,
• Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının
hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan Personellerin takip edilebilmesi, Personellerin
aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi,
• İş yeri giriş çıkış takibi yapilmasi,
• Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
• Personellere e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi,
• Verilerin kayıt güvenliğinin sağlanması ve depolanması,
• Personellere telefon hattı çıkarılması ve telefon tevdii edilmesi,
• Risk yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanması ve yerine getirilmesi,
Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olmamak üzere gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin, KVKK
kapsamında öngörülen hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak Şirket tarafından açık rıza alınmaktadır.

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
6.3. Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
6.3.1. Kişisel verilerin açık rıza alınması yoluyla işlenmesi
Mevzuat gereği, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza, kanunda
belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde
tanımlanmıştır. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması durumunda işbu Politika’da yer alan
açıklamalar geçerlidir.
6.3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller
Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde ise kişisel verileri açık rıza olmaksızın
işleyebiliriz:
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi
İlgili kişinin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak
işlenebilecektir.
• Fiilî imkansızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.
• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin
işlenmesi mümkündür.
• Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Şirket, veri sorumlusu olarak, bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için işlenmesi
zorunlu olan verileri, ilgili kişinin rızası olmasa dahi işleyebilecektir.
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna
açıklanmış olan kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda
kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.
• Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda da açık rıza şartı aranmaksızın kişisel veriler
işlenebilecektir.
6.3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Özel nitelikli kişisel veriler (sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç), KVK Kurulu’nun
öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, İlgili Kişi’nin açık rızasının varlığı halinde veya mevzuatın
zorunlu kıldığı hallerde tarafımızca işlenir.

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu
hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum
ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.
6.4. İnternet Sitelerimizde Yer Alan Çerezler Üzerinden Toplanan Kişisel Verilerin
İşlenmesi http://logel.com.tr internet sitesinde kullanılan çerezleri, internet sayfalarımızın işleyiş biçimini
ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve internet sitemizde geçirdiğiniz vakti daha
verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitelerimizde yaptığınız
tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve
kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.
İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, aktarabilir, saklayabilir ve başka şekillerde işleyebiliriz.
Kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla toplanıp işlenmesini istemiyorsanız internet sitelerimizde
yer alan çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitelerimizin gerektiği gibi çalışmayabileceğini ve mal/hizmetlerin görüntülenmesi veya sunulmasında aksaklıklar meydana
gelebileceğini hatırlatırız.
6.5. Kablosuz Ağa Erişim Kapsamında Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi
Şirket içinde kablosuz internet hizmeti verilmekte olup, söz konusu hizmet kapsamında ilgili
mevzuat gereği Şirket, “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı” olarak tanımlanmaktadır.

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
Şirket içinde kablosuz ağa erişimler mümkün olup, söz konusu hizmetten faydalanmak isteyen
kullanıcıların tanımlanması, IP adres bilgisi, kullanıma başlama ve bitirme zamanı, hedef IP bilgisi gibi
erişim kayıtlarının elektronik ortamda sisteme kaydedilmesi İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı’nın
yükümlülükleri arasındadır. Bu kayıtlara ek olarak, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuat gereğince log bilgileri de saklanmaktadır.
6.6. İnsan Kaynakları Ve İstihdam Amaçlarıyla Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi
Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi iş
başvurunuzun incelenmesi amacıyla işlemekte ve rızanızın bulunması halinde Şirket bünyesinde
gelecekte açılacak pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla gerekli süre boyunca saklamaktayız.
Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi işbu Politika’da belirtilen ilke ve kurallar
uyarınca yürütülmektedir.
Çalışan adaylarına ait kişisel veriler:
• Çalışan adayının açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
• Çalışan adayının vermiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek veya çalışan
adayı hakkında araştırma yapmak,
• Başvurusu ile alakalı olarak çalışan adayı ile iletişime geçmek,
• Hukuki yükümlülükleri veya yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak ve
• İnsan Kaynakları Politikamızı geliştirmek
amaçlarıyla ve aşağıdaki araç, yöntem ve kanallarla toplanabilmektedir:
• Çalışan adaylarının Şirket’e elektronik posta, posta vb. yöntemlerle iletmiş oldukları öz
geçmişler,
• Mülakatlar,

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
• Çalışan adayı tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan
kontroller ve araştırmalar ve
• İşe alım testleri.
Çalışanlarımız ve çalışan adaylarımıza ait kişisel veriler, işbu Politika dışında Şirket’in İnsan
Kaynakları Politikası çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Çalışanlarımız, kişisel
verilerinin işlenmesine ilişkin kurallarla alakalı olarak ayrıca bilgilendirilmektedir.
6.7. Genel Güvenliğin Sağlanması Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi
Şirket olarak başta çalışanlarımız ve müşterilerimiz olmak üzere ziyaretçi ve diğer üçüncü kişilerin
verilerini genel güvenlik amaçlarıyla toplamakta, saklamakta ve kullanmaktayız.
Bu kapsamda, Şirket binamızda bulunan kişilerin kamera görüntülerini temin etmekte ve bu
kayıtları ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca saklamaktayız.
7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
7.1. Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarımı
Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen düzenlemelere ve
KVK Kurulu tarafından verilen kararlara uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.
Şirketimiz tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası
olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların
zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve
MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
sınırlarla bağlı olarak özel hukuk tüzel kişilerine, yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa
aktarılabilir. Ayrıca, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın
da aktarım mümkündür. Şirketimiz, kişisel verileri Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara
uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı
mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksi
düzenlenmediği sürece üçüncü kişilere aktarabilir.
7.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı
Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak, işbu
Politika’da yer alan istisnai hallerden birinin var olduğu durumlarda, yurt dışında bulunan üçüncü
kişilerin:
• KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması veya
• Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması fakat Türkiye’de ve söz konusu yabancı
ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun
izninin bulunması
koşuluyla kişisel veriler açık rıza olmaksızın yurt dışına aktarılabilir.
7.3. Şirket Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler
Kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsamında talep ettikleri bilgiler KVKK 8. maddesi
uyarınca paylaşılır.
Ayrıca, Kişisel veriler işbu Politika’da belirtilen kurallar kapsamında aşağıda listelenen kişi
kategorilerine aktarılabilir:

MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
• Şirket Iş Ortakları,
• Şirket Yetkilileri,
• Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
• Özel Hukuk Kişileri.
Kişi Kategorisi Açıklama Aktarım Amacı
İş Ortağı
Şirket’in faaliyetleri kapsamında hizmet
almak vb. amaçlarla iş ortaklığı kurduğu
tarafları ifade eder.
İş ortaklığı kapsamında planlanan faaliyetin
gerçekleştirilmesi amacıyla Yetkili
Şirket’in yetkililerini ifade eder. Şirket’in faaliyetlerinin planlanması ve
yürütülmesi amaçlarıyla Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve
Kuruluşları
İlgili yasal düzenlemeler kapsamında
Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili
kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder.
Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü
amaçlarla Hukuken Yetkili Özel Hukuk
Kişileri
İlgili yasal düzenlemeler kapsamında
Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel
hukuk kişilerini ifade eder.
Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü
amaçlarla
7.4. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak Aktarılmasını Sağlamak İçin Aldığımız
Tedbirler
7.4.1. Teknik Tedbirler
Kişisel verileri korumak için, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;
MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
• Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için Şirket bünyesindeki teknik organizasyonu yapmakta,
• Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli teknik alt
yapıyı oluşturmakta,
• Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,
• Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
• Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
• Riskli durumları yeniden inceleyerek gerekli teknolojik çözümleri üretmekte,
• Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik
ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmakta ve
• Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekte veya hizmet satın almaktayız.
7.4.2. İdari Tedbirler
Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli
önlemler almaktayız. Bu kapsamda;
• Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin
önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin
muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer
mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.
• Şirket tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.
• Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü
hazırlanmıştır.
• Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Şirket tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
• Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
• Şirket içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
• Çalışanlarımızın kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi konusunda eğitilmesini ve
bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
• İhtiyaç duyulmayan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi
sağlanmaktadır.
• Bilginin çalınmasını, kaybolmasını veya bozulmasını engellemek amacıyla tüm makul
önlemlerin alınması sağlanmaktadır.
8. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
8.1. Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan
Süre Kadar Saklanması
Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin
işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve Şirket’in Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
kapsamında saklamaktayız.
Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının hepsinin
ortadan kalkması veya ilgili kişinin talebi üzerine, verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması
durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonim
hale getirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.
8.2. Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Aldığımız Tedbirler
MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
8.2.1. Teknik Tedbirler
• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi için teknik alt yapılar ve
bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
• Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
• Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
• Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına
ilişkin sistemler geliştirmekte ve
• Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri
kurmaktayız.
8.2.2. İdari Tedbirler
• Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı
bilgilendirerek farkındalık yaratmakta ve
• Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle iş birliği yapılması durumunda kişisel verilerin
aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması
amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.
Kişisel veriler kapsamında aldığımız idari ve teknik tedbirler için lütfen Şirket’in Kişisel Verileri
Saklama ve İmha Politikası’nı inceleyiniz.
9.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE
GETİRİLMESİ
MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
İşleme amaçlarımız kapsamında toplanan kişisel veriler işleme amaçlarımız ve yürürlükteki
kanunlar kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır.
Kişisel veriler;
• İşleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi veya
• İlgili kişinin talebi halinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Söz konusu silme, yok etme ve anonim hale getirme
işlemleri ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket’in Veri Saklama ve İmha Politikası
kapsamında yapılır.
Kişisel verileriniz, silinirken, yok edilirken veya anonim hale getirilirken işbu Politika’da yer alan
güvenlik tedbirleri alınır.
Şirket, aksi Kurul tarafından belirtilmediği sürece kişisel verileri silme, yok etme veya anonim
hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer.
Kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla , ilgili kişinin başvuru formunda
belirttiği yönteme göre kişisel veriler silinir veya yok edilir.
10.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
10.1.Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz
Şirket olarak;
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
• Kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,
için idari ve teknik tedbirler almaktayız.
10.2.Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesini Önlemek İçin Aldığımız Tedbirler
• Şirket içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
• Çalışanlarımızı ve ilgilileri kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
• Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde, kişisel verileri
işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte ve
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde ilgili kişiye
ve KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta
ve ilgili tedbirleri almaktayız.
10.3.Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Olarak Erişilmesini Engellemek İçin Alınan Teknik Ve
İdari Tedbirler
Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek için;
• Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte veya bu konuda hizmet satın almakta,
• Teknik tedbirleri dönemsel olarak güncellemekte ve yenilemekte,
• Şirket içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
• Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin usulleri belirlemekte,
MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
• Şirket içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve dönemsel olarak denetimlerini yapmakta,
• Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin
sistemler geliştirmekte,
• Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim ve yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
• Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapılan
hallerde, kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde, kişisel verilere erişim
sağlayan kişiler tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte ve
• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek üzere teknolojik gelişmeler
dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.
10.4. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İfşası Durumuna Karşı Aldığımız Tedbirler
Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta
ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz ve hukuka
aykırı olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz halinde bu durumu ilgili kişiye ve KVK Kurulu’na bildirmek
için gerekli sistem ve alt yapıları oluşturmaktayız.
Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda,
KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya
başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.
11.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanı bulunsun ya da bulunmasın; ilgili kişiler
Şirketimize başvurarak, kişisel verilerine ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut
haklarını kullanabileceklerdir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun
olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
11.1.Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması
İlgili kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini, KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem veya dilekçe ile Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde
MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun
yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce
bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@logel.com.tradresine iletebilirsiniz.
İlgili kişi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka
ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket
ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya
kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11.2.Başvurunun Değerlendirilmesi
11.2.1.Başvurunun Cevaplandırılma Süresi
Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her koşulda en geç 30 (otuz) gün
içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların
oluşması durumunda tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılır.
Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.
MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
11.2.2. Başvuruyu Reddetme Hakkımız
Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki hallerde reddedilebilir:
• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve
istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
• Kişisel verilerin, ilgili kişinin özel hayatının gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya
da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü
kapsamında işlenmesi,
• İlgili kişi tarafından alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesi,
• Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
• Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istek içermesi ve
• Başvuru usulüne uyulmaması.
11.2.3.Başvurunun Değerlendirilme Ve Cevaplanma Usulü
İşbu Politika’nın Başvurunun cevaplandırılma süresi başlıklı kısmında belirtilen cevaplandırma
süresinin başlayabilmesi için başvuruların KVK Başvuru Formu aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı olarak
elden teslim veya noter aracılığıyla gönderilme, elektronik imzalı olarak KEP üzerinden gönderilme
yoluyla veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle yapılması gerekmektedir.
Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibine yazılı veya elektronik ortamda
bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.
MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI
11.2.4.Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikayet Hakkı
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi
hallerinde; başvuru sahibinin, cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru
tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.
12.POLİTİKA’NIN YAYIMLANMASI VE SAKLANMASI
Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda
yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası İnsan Kaynakları Departmanı
Kişisel Verilerin Korunması dosyasında saklanır.
13. GÜNCELLEME SIKLIĞI
İşbu Politika yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir.
14. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
Politika, Şirket’in internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.
Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Yönetim
Kurul Kararı ile iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile İnsan Kaynakları Departmanı tarafından saklanır.
MEŞE MAKİNA MÜH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLEME POLİTİKASI